El cicle d’innovació àgil: Com generar valor que s’adapti al canvi?

El cicle d’innovació àgil: Com generar valor que s’adapti al canvi?

Ens trobem en un món en què el canvi és cada vegada més exponencial, impredictible, volàtil i complex. En aquesta nova realitat, ja no n’hi ha prou amb tenir idees disruptives i usar metodologies innovadores, hem d’innovar contínuament i adaptar-nos als nous escenaris de manera àgil, pel contrari, quedarem enrere en poc temps.

En aquest context, les empreses estan incorporant la innovació al seu core business per mantenir-se competitives. A això, se suma un ventall de metodologies que aporten velocitat i agilitat, i que redueixen el temps de desenvolupament i el llançament de productes al mercat.

Estem davant d’una revolució en la qual la capacitat d’innovació i agilitat per adaptar-se als canvis determinarà la supervivència de les empreses del futur. Però aquesta capacitat no està relacionada amb un sol enfocament, sinó que ve determinada pels diferents factors, tècniques i les característiques de cada cas.

Per aquest motiu, des SDLI, proposem el cicle d’innovació àgil, que neix de la hibridació de les metodologies Design Thinking, Lean Startup i Agile.

ciclo de innovación ágil
Figura 1 – Cicle d’innovació àgil (Font: Elaboració pròpia SDLI, 2019)

El cicle d’innovació àgil utilitza Design Thinking com a tècnica per trencar idees preconcebudes, el Lean Startup com a sistema de validació de la proposta i Agile per accelerar l’entrega de valor.

Mantenir el valor durant tot el procés, no és una tasca fàcil, però aquestes eines flexibles ajuden a aconseguir-ho. A continuació, us expliquem com encaixar aquestes metodologies per treure el màxim profit de cadascuna d’elles:

Design Thinking com a punt de partida

Design Thinking és una metodologia per generar idees innovadores, que se centra en la detecció de necessitats reals (reptes) i en donar solució a aquestes a partir de les necessitats dels usuaris. Es pot utilitzar tant per al disseny de nous productes, serveis i processos com per estratègies empresarials. El seu punt fort és l’experiència de l’usuari i descobrir quines necessitats reals té. Per això, el Design Thinking se sol utilitzar en la primera fase de treball, ja que permet construir una idea més clara dels usuaris. Per molt bones idees que proposem, si aquestes no solucionen una necessitat real, el client no les comprarà.

Desenvolupament de la idea amb Learn Startup

Lean Startup ens permet invertir menys recursos (temps i diners) en la fase de desenvolupament de la idea de negoci, a partir de tres pilars: aprenentatge validat, experimentació i iteració. La clau d’aquesta metodologia està en aprendre del client potencial: “com més ràpid i barat millor” i seguint el cicle de desenvolupament “construeix, mesura i aprèn”. El Learn Startup proposa construir a través de la mesura de la reacció i del comportament dels clients en relació amb els productes, i determinar si hem de continuar per aquesta línia o pivotar una idea.

A partir d’aquí, la metodologia se centra en la creació del prototip de la idea, generada a partir del Design Thinking. L’eficàcia del prototip es valida amb el client potencial, donant-li forma de manera conjunta, podent eliminar o afegir aquelles parts que siguin necessàries. Com que no es basa en prediccions, minimitzem el risc i la incertesa per guanyar eficiència en l’ús del capital. D’aquesta manera, es pot canviar la direcció i els plans en temps real. El Lean Startup posarà a prova el producte, de manera continuada, abans del seu desenvolupament i ajudarà a entendre què és el que realment vol el consumidor.

Agile en la implementació de la solució

La metodologia Agile proposa un procés de cocreació, a través del qual, s’involucra al client en la implementació del producte. Va sorgir a partir de la necessitat d’adaptar-se i donar resposta ràpida al canvi. Per aquest motiu, Agile proposa un enfocament iteratiu i un desenvolupament ascendent, a través d’una actitud positiva davant els canvis. No importa en quina etapa del procés s’estigui, ofereix mecanismes concrets i útils per a adaptar-se ràpidament a noves situacions. D’aquesta manera, Agile optimitza el procés d’implementació augmentant la qualitat final del producte. Finalment, aquesta metodologia tanca el cicle d’innovació àgil en la fase d’execució de la solució, tenint en compte el context en què ens trobem i aprofitant els aprenentatges que hem obtingut durant el procés de canvi.

Combinació de metodologies per assolir l’èxit

Design Thinking facilita a les empreses que ja estan aplicant Learn o Agile, un millor punt de partida que se centra a analitzar la necessitat detectada i l’usuari per idear en base a això. El Lean Startup li dóna agilitat al Design Thinking, sobretot a la materialització de les idees, i posa èmfasi en la constant recerca de la solució. D’altra banda, Agile se centra en l’entrega de la solució, permetent accelerar la implementació en el mercat i minimitzant els riscos.

El gran avantatge d’aquestes metodologies és que són obertes i es poden combinar i adaptar en funció de l’objectiu que es persegueixi, per aconseguir un millor resultat.

Innovació i agilitat com a única constant

Estem experimentant una transformació en tots els sectors i a tots els nivells, i hem d’adaptar l’organització a aquesta realitat. Hem d’estar preparats per al canvi, tant a nivell personal com a nivell empresarial. Ara, la innovació i l’agilitat és l’única constant. Ha arribat el moment de transformar el nostre model organitzatiu i productiu, i promoure una organització molt més àgil i innovadora. Aprofitem el canvi i convertim-lo en el nostre avantatge competitiu.

The following two tabs change content below.
Helena Aguilar

Helena Aguilar

Graduada en Negocios y Marketing internacional en ESCI-UPF y en Magisterio en la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en el sector de la automoción y se ha centrado en el área de innovación y emprendimiento. Ha recibido premios de reconcomiendo por proyectos como MOVe-U, idea de negocio que aporta soluciones a los retos de la movilidad del futuro. Actualmente trabaja como consultora de Innovación Abierta en Induct SEA en el sector educativo y de movilidad.

Deixa un comentari

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Al enviarnos tus datos manifiestas que has leído y aceptas nuestra Política de privacidad y cookies